فرم اعلام حمايت معنوي از کنفرانس
1397/07/14

بدينوسيله از دانشگاهها، سازمان ها، شركت ها و صنايع جهت مشاركت معنوي در کنفرانس دعوت بعمل مي آيد. فرم مربوطه جهت تكميل و ارسال به دبيرخانه کنفرانس پيوست مي باشد.

حمايت معنوي از کنفرانس