انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانس
1401/01/20

انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای همایش باشند، مورد پذیرش همایش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

- مقالات علمی-پژوهشی
-
مقالات علمی-ترویجی

- مقالات علمی مروری
-
مطالعات موردی
-
مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی
-
طرح های تحقیقاتی